Bookmark and Share   
 
探索福音系列(11)
 
 點擊收聽  .
 

劉志信牧師原著; 鐘熙宜姐妹口述
[帖前5:16-18]
12/28/2006


 今日講題:爲什麼要凡事謝恩?

 

          向誰感恩?

 

          爲何事要向神感恩?

1          神賜給人生命.

2          神賜萬物給人享用.

3          神賜給我們永生, 新生命.

 

          感恩的果效.

1          滿足與喜樂.

2          信心與力量.

3          愛神與愛人.

4          生活有盼望.

 

          感恩是神的旨意, 也對人有很大的好處.


相關訊息
探索福音系列(10)
探索福音系列(9)
探索福音系列(8)
探索福音系列(7)
探索福音系列(6)