Bookmark and Share   
 
聖經誦讀【四福音書】和【詩篇】完成上網
10/6/2008


 
聖經誦讀【四福音書】和【詩篇】已完成上網;
 
歡迎 點擊收聽 ...

相關訊息
詩篇選讀系列(一)
【神論】【教會論】講義