Bookmark and Share   
 
探索福音系列(14)
 
 點擊收聽  .
 

劉志信牧師原著; 鐘熙宜姐妹口述
[林前2:9]
12/31/2006


今日講題:苦難怎會成爲祝福?

 

        神未應許免於苦難. 神卻應許在苦難中可以從祂那裡支取力量

 

        苦難爲什麼會成爲祝福?

1.         苦難使人的關係更親密.

2.         苦難讓我們調整生活的次序.

3.         苦難使我們幫助別人.

4.         使我們更信靠與親近主.

 

        在苦難中, 最大的考驗就是我們對神的信心.

 

        信心是祝福的基礎.


相關訊息
探索福音系列(13)
探索福音系列(12)
探索福音系列(11)
探索福音系列(10)
探索福音系列(9)