Bookmark and Share   
 
以賽亞書系列 (1.3)
 
 點擊收聽 
 

朱樂平長老
[禜1:1]
8/13/2007


 今日講題: 「以賽亞書」導論 – 第三講
 

* 以賽亞書是否只有一位著者? ()

  1.  外在的證據 (見前講)

  2.  經內的證據

     * 稱耶和華為”以色列的聖者”

     * 預言猶太人從巴比倫之囚得釋放

     * 預言波斯王古列為釋放猶太之人

* 以賽亞書第一章的介紹

  第一節的內容 – 默示, 是從神那裡得到的「重擔」, 針對猶大和耶路撒冷。

 

 


相關訊息
以賽亞書系列 (1.2)
以賽亞書系列 (1.1)
以賽亞書系列(一)