Bookmark and Share   
 
以賽亞書系列 (1.9)
 
 點擊收聽 
 

朱樂平長老
[賽2:2-5]
8/19/2007


  今日講題: 「以賽亞書」第二章 第一講: 千年國的預言
  •     二到四節是關於千年國時候的預言.
               1.  主將統萬邦
              2.  萬民將來錫安受教
              3.  和平之君為王,世上不再有戰爭
  •     在第五節先知呼召當時的猶太人,行走在神的光中就是按照神的教訓而生活。

相關訊息
以賽亞書系列 (1.8)
以賽亞書系列 (1.7)
以賽亞書系列 (1.6)
以賽亞書系列 (1.5)
以賽亞書系列 (1.4)